HUR VI JOBBAR

Genom att analysera ditt nuvarande produktionsarbetsflöde får vi en bild över hur dina manualer produceras i dagsläget. Vi kan ta hand om allt från innehållet i manualerna till versionshantering och språkstöd.

Analys av ditt behov
Vi går igenom nuvarande produktionsrutiner, teknisk dokumentation, rutiner och användande från digital struktur och versionshantering till print och distribution.

Flödesskiss
Efter en första analys tar vi tillsammans med dig som kund fram en flödesskiss kopplat till ett nuläge och ett börläge med kostnadsestimat, flödesstruktur, struktur och förbättringsmöjligheter.

Förbättringsprojekt
När detta är på plats skapar vi tillsammans ett projekt med mätetal om hur vi kortar ledtiderna, höjer kvalitén och sänker kostnaderna.